fbpx
 

สินค้าที่ไม่รับส่งไปต่างประเทศ ของห้ามส่ง • ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
 • อาหารเสริมที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต
 • ห้ามเครื่องเพชร พลอย อัญมณี หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงต่างๆ
 • ห้ามองค์พระ พระเครื่อง เทวรูป และวัตถุโบราณต่างๆ
 • ห้ามสารเคมีทุกชนิด
 • ห้ามสัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก
 • ห้ามทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง
 • ห้ามภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ
 • ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
 • ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด
 • ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • ห้ามสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • ห้ามยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
 • ห้ามยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
 • ห้ามสินค้าที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทุกชนิด
 • ห้ามไม้กฤษณา หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบจากไม้กฤษณา


Bitnami