การรับประกันของหาย

ทาง FastShip จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท การเคลมประกันการขนส่ง ผู้รับสินค้าต้องทำการติดต่อ Shipping Agent ที่ประเทศปลายทางภายใน 7 วันหลังจากวันที่สินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหาย
 

Bitnami