fbpx
 

กรณีผู้รับปลายทางไม่อยู่หรือปฏิเสธการรับ

ทาง FastShip.co จะติดต่อผู้ส่ง เพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ

Bitnami