ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่ง

ฟาสต์ชิป (Fastship) ให้บริการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุไปต่างประเทศ ผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ เช่น UPS, Aramex, SF Express, FedEx หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการของบริษัทดังกล่าวในฐานะ “บริษัทผู้นำส่ง” ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่งหรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ ฟาสต์ชิปหรือบริษัทขนส่ง ที่เลือกได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ฟาสต์ชิป

การจัดส่งสินค้า หมายถึง เอกสารและพัสดุภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง ฟาสต์ชิป สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดย ฟาสต์ชิป ทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่ง ระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัทขนส่งใดๆ หรือเรียกต่อไปว่า“บริษัทผู้นำส่ง” ที่ผู้จัดส่งกำหนด หรือตามที่ ฟาสต์ชิป เห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ โดยจะมีค่าชดเชยในมูลค่าที่จำกัดตามแต่กรณี หากผู้จัดส่งต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นในการจัดส่ง สามารถติดต่อชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการทำประกันได้ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านล่าง)

1. พิธีศุลกากร การนำเข้าและส่งออก
ฟาสต์ชิป ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่งได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง (1) กรอกเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ จ่ายค่าภาษีอากรตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย (2) เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่างๆในทางศุลกากร และการควบคุมการส่งออก และในฐานะของผู้รับของ ในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดโบรกเกอร์ทางด้านภาษีเพื่อให้กระทำพิธี และรายการทางศุลกากร และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทาง บริษัทผู้นำส่งเห็นสมควร

2. การขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้
ผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการให้บริการ หากพบว่า:
– สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่มีอันตราย วัตถุอันตราย สิ่งของต้องห้ามตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการบินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตรายบนเส้นทางยุโรป) หรือตามกฎของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้
– การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร เอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติด/ยาที่ผิดกฎหมาย
-การจัดส่งนั้นประกอบด้วยวัตถุอื่นใดที่ ฟาสต์ชิป ตัดสินว่าไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตามกฎหมาย
– หีบห่อบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน

3. การนำส่งสินค้าถึงที่หมายและสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้
สินค้าไม่สามารถจัดส่งไปถึงตู้ไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ได้ การจัดส่งสินค้าจะส่งถึงตามที่อยู่ของผู้รับที่ได้รับการระบุโดยผู้ส่งสินค้าเท่านั้น (ซึ่งในกรณีที่เป็นบริการส่งทางไปรษณีย์ สามารถถือว่าเป็นการจัดส่งไปยังบริการไปรษณีย์แห่งแรกที่ได้รับก็ได้เช่นกัน) แต่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับเป็นการส่วนตัวก็ได้ หรือหากไม่ผ่านการตรวจของศุลกากร หรือ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้ง ผู้รับปฏิเสธการรับของหรือการชำระเงินเพื่อการรับสินค้า ฟาสต์ชิป หรือ และบริษัทผู้นำส่งจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการคืนสินค้ากับผู้ส่งสินค้าตามค่าใช้จ่ายของผู้ส่งสินค้า ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทผู้นำส่ง อาจกำจัดหรือกระจายสินค้าออกไปหรือขายทอดตลาดโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ส่งสินค้า หรือผู้อื่น โดยคิดค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดจะถูกตีกลับไปให้ผู้ส่งสินค้า

4. การตรวจสอบ
ฟาสต์ชิป หรือ และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5. ค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่งของฟาสต์ชิป จะคำนวณตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง หรือการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรจริง (volumetric weight) อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าจะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการ ซึ่งฟาสต์ชิปจะต้องทำการชั่งน้ำหนักหรือวัดขนาดของการจัดส่งทุกชนิดอีกครั้งได้ ผู้จัดส่งจะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับ ฟาสต์ชิป สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า ค่าภาษีและอากรต่างๆ สำหรับการบริการใด หรือการกระทำใดที่ ฟาสต์ชิปได้กระทำลงไปในนามของผู้จัดส่ง หรือผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2

6. ความรับผิดของฟาสต์ชิป
ความรับผิดของ ฟาสต์ชิป จำกัดเฉพาะในกรณีความเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและการเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษ หรือเกิดโดยทางอ้อมก็ตาม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของการสูญหาย และเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้โดย ฟาสต์ชิป ไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของฟาสต์ชิปในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆก็ตาม โดยไม่มีผล กระทบต่อข้อ 7-11 จะอยู่ภายใต้มูลค่าที่ที่แท้จริงของสินค้าที่ระบุและไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับบริการขนส่งด่วนทางอากาศเท่านั้น
ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่ง ตามข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่า และขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด

7. ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย
การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง ฟาสต์ชิป ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ฟาสต์ชิปตอบรับสินค้าเพื่อการจัดส่ง หากไม่เป็นไปตามนั้น ฟาสต์ชิป จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8. การรับประกันการจัดส่ง
ฟาสต์ชิปสามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่งที่ประสงค์ซื้อประกันจากบริษัทผู้นำส่งเพิ่มเติม ซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของสิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับการจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้นไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า

9. การจัดส่งล่าช้าและการการันตีคืนเงิน
ฟาสต์ชิปทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของฟาสต์ชิป โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า

10. สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของฟาสต์ชิป
ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของฟาสต์ชิป รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่าฟาสต์ชิปจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับฟาสต์ชิป ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

11. การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้ จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

12. การรับประกันและการคุ้มครองของผู้จัดส่ง
ผู้จัดส่งจะต้องให้ความคุ้มครองและไม่ก่อให้เกิดภัยใดๆแก่ฟาสต์ชิปในความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้จัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้รวมถึงในการที่ผู้ส่งละเมิดการประกันและกระทำดังต่อไปนี้
– ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้จัดส่ง หรือตัวแทนของผู้จัดส่งจะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
– การจัดส่งจัดเตรียมขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยพนักงานของผู้จัดส่ง
– ผู้จัดส่งใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ในการเตรียมการจัดส่ง
– ผู้จัดส่งปกป้องการจัดส่งจากการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการเตรียมการจัดส่ง การจัดเก็บ และการขนส่งไปยังฟาสต์ชิป
– การกำหนดและแจ้งที่อยู่ปลายทางของการจัดส่งอย่างถูกต้อง และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่งที่มีการดูแลรักษาและจัดการตามปกติ

13. การจัดเส้นทาง
ผู้ส่งสินค้ายอมรับเส้นทาง และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทุกเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ในการที่สินค้าจะถูกส่ง โดยเส้นทางที่ต้องมีการหยุดหรือพักระหว่างเส้นทาง

14. การรับคืนสิ่งจัดส่ง
สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้ส่งต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ฟาสต์ชิปตอบรับการจัดส่ง หากเลยเวลากำหนด ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

15. กฎหมายที่บังคับใช้
เพื่อสิทธิประโยชน์ของฟาสต์ชิป การข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หรือในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการในเขตอำนาจนอกการตัดสินของศาล และบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่มาของการจัดส่ง และผู้ส่งจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการขัดกับกฏหมายที่บังคับใช้

16. การเป็นโมฆะ
ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

Bitnami