fbpx
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่ง

ฟาสต์ชิป (FastShip) ให้บริการจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ ผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ เช่น UPS, Aramex, SF Express, FedEx หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการของบริษัทดังกล่าวในฐานะ “บริษัทผู้นำส่ง” ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่งหรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ ฟาสต์ชิปหรือบริษัทขนส่ง ที่เลือกได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ฟาสต์ชิป

 

การจัดส่งสินค้า หมายถึง พัสดุภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง ฟาสต์ชิป สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดย ฟาสต์ชิป ทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่ง ระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัทขนส่งใดๆ หรือเรียกต่อไปว่า“บริษัทผู้นำส่ง” ที่ผู้จัดส่งกำหนด หรือตามที่ ฟาสต์ชิป เห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ โดยจะมีค่าชดเชยในมูลค่าที่จำกัดตามแต่กรณี หากผู้จัดส่งต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นในการจัดส่ง สามารถติดต่อชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการทำประกันได้    (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านล่าง)

 1. พิธีศุลกากร การนำเข้าและส่งออก

ฟาสต์ชิป ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่งได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง (1) กรอกเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ จ่ายค่าภาษีอากรตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย (2) เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่างๆในทางศุลกากร และการควบคุมการส่งออก และในฐานะของผู้รับของ ในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดโบรกเกอร์ทางด้านภาษีเพื่อให้กระทำพิธี และรายการทางศุลกากร และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทาง บริษัทผู้นำส่งเห็นสมควร

 1. การขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้

ผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการให้บริการ หากพบว่า:

– สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่มีอันตราย วัตถุอันตราย สิ่งของต้องห้ามตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการบินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตรายบนเส้นทางยุโรป) หรือตามกฎของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้

– การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร เอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติด/ยาที่ผิดกฎหมาย

-การจัดส่งนั้นประกอบด้วยวัตถุอื่นใดที่ ฟาสต์ชิป ตัดสินว่าไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตามกฎหมาย

– หีบห่อบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน

 1. การนำส่งสินค้าถึงที่หมายและสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้

สินค้าไม่สามารถจัดส่งไปถึงตู้ไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ได้ การจัดส่งสินค้าจะส่งถึงตามที่อยู่ของผู้รับที่ได้รับการระบุโดยผู้ส่งสินค้าเท่านั้น (ซึ่งในกรณีที่เป็นบริการส่งทางไปรษณีย์ สามารถถือว่าเป็นการจัดส่งไปยังบริการไปรษณีย์แห่งแรกที่ได้รับก็ได้เช่นกัน) แต่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับเป็นการส่วนตัวก็ได้ หรือหากไม่ผ่านการตรวจของศุลกากร หรือ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้ง ผู้รับปฏิเสธการรับของหรือการชำระเงินเพื่อการรับสินค้า ฟาสต์ชิป หรือ และบริษัทผู้นำส่งจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการคืนสินค้ากับผู้ส่งสินค้าตามค่าใช้จ่ายของผู้ส่งสินค้า ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทผู้นำส่ง อาจกำจัดหรือกระจายสินค้าออกไปหรือขายทอดตลาดโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ส่งสินค้า หรือผู้อื่น โดยคิดค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดจะถูกตีกลับไปให้ผู้ส่งสินค้า

 1. การตรวจสอบ

ฟาสต์ชิป หรือ และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น

 1. ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งของฟาสต์ชิป จะคำนวณตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง หรือการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรจริง (volumetric weight) อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าจะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการ ซึ่งฟาสต์ชิปจะต้องทำการชั่งน้ำหนักหรือวัดขนาดของการจัดส่งทุกชนิดอีกครั้งได้ ผู้จัดส่งจะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับ ฟาสต์ชิป สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า ค่าภาษีและอากรต่างๆ สำหรับการบริการใด หรือการกระทำใดที่ ฟาสต์ชิปได้กระทำลงไปในนามของผู้จัดส่ง หรือผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ในกรณีที่พัสดุด้านใดด้านนึงเกิน 120 เซนติเมตร อาจจะมีค่า Oversize charge เพิ่มเติมในการขนส่ง 2,000 บาท

 1. ความรับผิดของฟาสต์ชิป

ความรับผิดของ ฟาสต์ชิป จำกัดเฉพาะในกรณีความเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและการเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษ หรือเกิดโดยทางอ้อมก็ตาม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของการสูญหาย และเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้โดย ฟาสต์ชิป ไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของฟาสต์ชิปในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆก็ตาม โดยไม่มีผล กระทบต่อข้อ 7-11 จะอยู่ภายใต้มูลค่าที่ที่แท้จริงของสินค้าที่ระบุและไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับบริการขนส่งด่วนทางอากาศเท่านั้น

ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่ง ตามข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่า และขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด

ฟาสต์ชิปจะใช้ความพยายามตามสมควรทุกอย่าง เพื่อประสานงานกับบริษัทผู้นำส่งเพื่อส่งมอบการขนส่งตามกำหนดการส่งมอบตามปรกติของบริษัทผู้นำส่ง แต่กำหนดการเหล่านี้ไม่ผูกพันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ฟาสต์ชิป ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้า 

 1. ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย

การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง ฟาสต์ชิป ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ฟาสต์ชิปตอบรับสินค้าเพื่อการจัดส่ง หากไม่เป็นไปตามนั้น ฟาสต์ชิป จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 1. การรับประกันการจัดส่ง

การรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง การประกันสินค้า แต่ละชิปเม้นมีประกันสินค้า กรณีสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย 

กรณีสูญหายก่อนพัสดุมาถึงฟาสต์ชิป

ฟาสต์ชิปจะประกันพัสดุในกรณีสูญหายสูงสุด 2,000 บาท ทั้งนี้สำหรับการประกันดังกล่าว จะไม่รวมการเสียหายโดยทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า

กรณีสูญหายระหว่างขนส่ง

ประเภทบริการ ค่าขนส่ง ค่าสินค้า
บริการส่งพัสดุด่วน (Express) 100% ตามมูลค่าที่สำแดง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
บริการส่งพัสดุธรรมดา (Standard) 100% ตามมูลค่าที่สำแดง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
บริการส่งประหยัด (Economy – Registered) 100%

*การส่งแบบไม่ลงทะเบียน (DHL Non-Registered) และ Fastship Standard จะไม่มีการรับประกันครอบคลุม

**สำหรับการส่งพัสดุแบบ Standard และ Economy จากสถานการณ์ COVID-19 พัสดุที่ทำรายการเข้ามาหลังวันที่ 7 เมษายน 2563 ทางฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยกรณีสูญหายและเสียหายจากบริการประเภทนี้

กรณีเสียหายระหว่างขนส่ง

ประเภทบริการ ค่าขนส่ง ค่าสินค้า
บริการส่งพัสดุด่วน (Express) ตามมูลค่าที่สำแดง เฉพาะส่วนที่เสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
บริการส่งพัสดุธรรมดา (Standard) ตามมูลค่าที่สำแดง เฉพาะส่วนที่เสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน  1,000 บาท
บริการส่งประหยัด (Economy – Registered)

*การส่งแบบไม่ลงทะเบียน (DHL Non-Registered) และ Fastship Standard จะไม่มีการรับประกันคลอบคลุม

**สำหรับการส่งพัสดุแบบ Standard และ Economy จากสถานการณ์ COVID-19 พัสดุที่ทำรายการเข้ามาหลังวันที่ 7 เมษายน 2563 ทางฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยกรณีสูญหายและเสียหายจากบริการประเภทนี้

 

ฟาสต์ชิปสามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่งที่ประสงค์ซื้อประกันจากบริษัทผู้นำส่งเพิ่มเติม ซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของสิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับการจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้นไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า

 1. การจัดส่งล่าช้าและการการันตีคืนเงิน

ฟาสต์ชิปทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของฟาสต์ชิป โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า

 1. สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของฟาสต์ชิป

ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของฟาสต์ชิป สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงแตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว เซรามิค ไม้ และอื่นๆ รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่าฟาสต์ชิปจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับฟาสต์ชิป ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก โรคระบาด การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

 1. การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้ จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

 1. การรับประกันและการคุ้มครองของผู้จัดส่ง

ผู้จัดส่งจะต้องให้ความคุ้มครองและไม่ก่อให้เกิดภัยใดๆแก่ฟาสต์ชิปในความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้จัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้รวมถึงในการที่ผู้ส่งละเมิดการประกันและกระทำดังต่อไปนี้

– ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้จัดส่ง หรือตัวแทนของผู้จัดส่งจะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง

– การจัดส่งจัดเตรียมขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยพนักงานของผู้จัดส่ง

– ผู้จัดส่งใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ในการเตรียมการจัดส่ง

– ผู้จัดส่งปกป้องการจัดส่งจากการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการเตรียมการจัดส่ง การจัดเก็บ และการขนส่งไปยังฟาสต์ชิป

– การกำหนดและแจ้งที่อยู่ปลายทางของการจัดส่งอย่างถูกต้อง และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่งที่มีการดูแลรักษาและจัดการตามปกติ

 1. การจัดเส้นทาง

ผู้ส่งสินค้ายอมรับเส้นทาง และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทุกเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ในการที่สินค้าจะถูกส่ง โดยเส้นทางที่ต้องมีการหยุดหรือพักระหว่างเส้นทาง

 1. การรับคืนสิ่งจัดส่ง

สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้ส่งต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ฟาสต์ชิปตอบรับการจัดส่ง หากเลยเวลากำหนด ฟาสต์ชิปจะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

 1. กฎหมายที่บังคับใช้

เพื่อสิทธิประโยชน์ของฟาสต์ชิป การข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หรือในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการในเขตอำนาจนอกการตัดสินของศาล และบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่มาของการจัดส่ง และผู้ส่งจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการขัดกับกฏหมายที่บังคับใช้

 1. การเป็นโมฆะ

ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 1. บริการเข้ารับฟรีและดรอปออฟที่ไปรษณีย์ไทยฟรี เมื่อ
  1. ส่งพัสดุแบบด่วน (Express Service) 
   •  ฟรีค่าเข้ารับและดรอปออฟทั่วประเทศ
    1. เข้ารับฟรีวันถัดไปโดย Flash Express ,Kerry
    2. เข้ารับฟรีภายในวันโดย FastShip (เมื่อส่งครบ 2,000 บาท ขึ้นไปเฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
    3. ฟรีค่าดรอฟออฟที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ กว่า 1,432 สาขา
    4. ฟรีค่าดรอฟออฟที่สาขาของฟาสต์ชิป (เฉพาะเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล )
  2. ส่งพัสดุแบบแบบธรรมดา (Standard Service) ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป 
    1. เข้ารับฟรีภายในวันโดย FastShip (เฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
  3. กรณีที่ต้องการส่งพัสดุทั้งแบบด่วน (Express service) และ แบบธรรมดา (Standard service) รวมกัน
   • เข้ารับฟรีภายในวันโดย FastShip เฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เมื่อส่งพัสดุครบ 2,000 บาทขึ้นไป
   • กรณีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด หรือส่งพัสดุไม่ถึง 2,000 บาท จะถูกคิดค่าเข้ารับตามปกติ  แนะนำให้ทำการแยก Pick up พัสดุแบบด่วน (Express service) และ พัสดุแบบธรรมดา (Standard service)  เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ฟรีค่าเข้ารับและดรอปออฟ
  4. กรณีที่ลูกค้าส่งพัสดุมาถึงFastShipแล้ว ต้องการให้ยกเลิกรายการ หรือ พัสดุไม่สามารถส่งออกได้ โดยให้ทางเราทำการส่งพัสดุคืน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าขนส่ง โดยทำการหักค่าเข้ารับ และ ค่าใช้จ่ายในการส่งพัสดุคืน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ระยะเวลาการให้บริการเข้ารับฟรี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 20 ธันวาคม 2564
 2. การยกเลิกและคืนเงิน

  ผู้จัดส่งสามารถยกเลิกรายการได้เมื่อยังไม่ส่งพัสดุมายังฟาสต์ชิป ทั้งนี้การคืนเงินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทางผู้จัดส่งแจ้งต้องการยกเลิกรายการกับทางฟาสต์ชิป โดยทางฟาสต์ชิปจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ชำระเข้ามาผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และต้องการให้คืนเงินทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ผู้จัดส่งจะต้องแจ้งความประสงค์เข้ามายังฟาสต์ชิปเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยบัตรเครดิตจะมีระยะเวลาการคืนเงิน ประมาณ 7-14 วัน หรือรอบบิลถัดไป สำหรับบัตรเดบิตจจะมีระยะเวลาการคืนเงิน 15-30 วันทำการ

   

  ทั้งนี้กระบวนการคืนเงินและระยะเวลาในการดำเนินการ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของคุณ หากคุณไม่ได้รับเงินคืนภายในรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตของคุณ

   

  เนื่องจากจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล ฟาสต์ชิปจะไม่เข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารของคุณ หรือติดต่อธนาคารโดยตรงในนามของคุณ ที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Bitnami